Skip to content

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Sinds 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet hebben wij als organisatie bepaalde plichten, omdat wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast heeft degene van wie die persoonsgegevens zijn, u als patiënt, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

 

FysioFit Sprundel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en heeft daarom een eigen Privacy Policy. Dit Privacy Policy is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Er is een geplastificeerde versie beschikbaar in de praktijk, en de Privacy Policy is terug te vinden op onze website. Zie hiervoor: https://www.fysiofitsprundel.nl/privacystatement/

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor verschillende doeleinden:

 • Om u(medisch) goed te kunnen behandelen.
 • Om informatie uit te kunnen wisselen met uw huisarts.
 • Om met u te kunnen communiceren via telefoon of e-mail.
 • Nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
 • Om – na uw toestemming – geanonimiseerde gegevens aan te kunnen leveren voor onderzoeksdoeleinden.

Onze plichten

FysioFit Sprundel houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving – waaronder de AVG – die betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doeleinden zijn hierboven vermeld in dit Privacy Policy. Dit beperkt zich tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden in geen geval verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Er zijn maatregelen genomen op gebied van ICT, ter plaatse in de praktijk en op organisatorisch vlak om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

FysioFit Sprundel heeft een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de datum van de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Wenst u dat uw gegevens al eerder worden vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aanvragen. Wij zijn dan verplicht uw gegevens binnen drie maanden te vernietigen (zie ook punt 3 van “Uw rechten”).

Uw rechten

Uw rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens omvatten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om kosteloos het eigen dossier (elektronische) in te zien of er een (elektronisch) afschrift van te ontvangen (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht om informatie te krijgen wie u gegevens heeft ingezien (logging).
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit recht houdt in dat u persoonsgegevens mag meenemen en overdragen aan een andere (zorg)aanbieder. Het recht op dataportabiliteit geldt voor een deel van de gegevens in uw medisch dossier.

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van bovenstaande rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Alle medewerkers van FysioFit Sprundel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut  op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische)  geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen de wettelijke termijn van vier weken, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

WGBO

Zoals eerder in dit Privacy Policy wordt vermeld, werken we bij FysioFit Sprundel volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de rechten en plichten die u heeft als patiënt. Hieruit volgt dat op het moment dat u samen met uw behandelaar besluit om tot behandeling over te gaan, u hiermee samen een behandelingsovereenkomst aangaat. U geeft hiermee toestemming voor behandeling. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.

 

Voor meer informatie over de WGBO: Er is een geplastificeerde versie van het WGBO-document van het Ministerie van VWS beschikbaar in de praktijk, en u kunt informatie vinden over deze wet op de website van de rijksoverheid. Zie hiervoor:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-patient-en-privacy/rechten-bij-een-medische-behandeling/rechten-en-plichten-bij-medische-behandeling